Konstytucja Wiary i Światła

Konstytucja „Wiary i Światła”
 
I. KONTEKST
  1. Celem Konstytucji jest określenie, czym jest wspólnota „Wiary i Światła”, jaki jest jej kształt oraz ukazanie sposobu organizacji ruchu i środków służących koordynacji na różnych płaszczyznach odpowiedzialności.
  2. Konstytucja nie może być traktowana w oderwaniu od Karty „Wiary i Światła”, która ją poprzedza i określa jej ducha.
  3. Konstytucja jest zgodna ze Statutem Stowarzyszenia Międzynarodowego „Wiary i Światła”, który określa jego cele  i wymogi prawne.
  4. Konstytucja nie może regulować wszystkich aspektów życia w „Wierze i Świetle”. Jeśli porusza się kwestie interpretacyjne, dotyczące istoty mandatów, roli lub autorytetu któregokolwiek  z Koordynatorów, pierwszeństwo winno zostać udzielone odpowiedzialności wspólnotowej ponad indywidualną, postępowaniu demokratycznemu ponad autorytarnym, równości w relacjach zamiast hierarchii i wspólnocie ponad indywidualnym wypełnianiem zadań.
II. PEŁNIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 5. Odpowiedzialność członków wspólnoty
Wszyscy członkowie wspólnot Wiary i Światła są odpowiedzialni za odnawianie i pogłębianie swego zangażowania, by żyć w duchu Karty. Odpowiadają za systematyczne wzbogacanie swego życia we wspólnocie, własne zaangażowanie się w organizowanie ruchu oraz wspieranie ruchu na poziomie prowincji i międzynarodowym.

6. Odpowiedzialność Ruchu Wiara i Światło

Wiara i Światło odpowiada za stworzenie i zachowanie takich struktur, które umożliwią właściwą organizację, podejmowanie decyzji, a ponadto dadzą wsparcie członkom wspólnot w ich nieustannym rozwoju i byciu wiernym wobec najbardziej podatnych na zranienia członków wspólnot.

7. Każda odpowiedzialność w Wierze i Świetle jest rozumiana jako SŁUŻBA. Służba jest podstawą ochrony i upowszechniania istotnych wartości Wiary i Światła, przy jednoczesnej trosce o upowszechnianie misji na świecie.

8. W ruchu istnieją trzy kręgi odpowiedzialności: wspólnota, prowincja i poziom międzynarodowy. Na poziomie każdego kręgu dokłada się starań, by zachować równowagę pomiędzy trzema elementami funkcji: dobrym reprezentowaniem członków, skutecznym przewodzeniem szanującym ludzi i wsparciem ze strony kompetentnych źródeł, by dawać życie. W ten sposób ludzie pełniący odpowiedzialność służą członkom, realizując jedną z tych trzech funkcji.

III WSPÓLNOTA WIARY I ŚWIATŁA

9. Wspólnotę Wiary i Światła tworzą osoby z upośledzeniem umysłowym, otoczone członkami rodzin i przyjaciółmi ( w mniej więcej równych proporcjach ), którzy spotykają się regularnie, przynajmniej raz w miesiącu. Wspólnota może powstać z grupy co najmniej dziesięciu osób, które dzielą wspólne pragnienie stworzenia wspólnoty oraz akceptują Kartę i KOnstytucję. Z chwilą, gdy wspólnota liczy ponad pięćdziesięciu członków, zachodzi konieczność powstania nowej wspólnoty.

10. Raz w roku wszyscy członkowie wspólnoty spotykają się, by potwierdzić na nadchodzący rok swe zaangażowanie we wspólnotę. Oceniają też to, co wydarzyło się w mienionym roku, ustalają priorytety i decydują, jakie działania zostaną podjęte w nadchodzącym roku. Wspólnota zleca Radzie Wspólnoty zadanie zaplanowania i organizacji tych działań.

Rada  Wspólnoty  ( przewodzenie )

11. Rada Wspólnoty odpowiada za jej życie. Rada spotyka się pomiędzy comiesięcznymi spotkaniami wspólnotowymi, aby ustalić priorytety, przygotować i oceniać spotkania wspólnoty i inne działania, o których zadecydowali członkowie. Podtrzymuje ducha wspólnotowego i rozdziela odpowiedzialności. Jej siła leży w jej jedności.

12. Skał Rady wspólnoty
W skład Rady Wspólnoty wchodzi od czterech do ośmiu osób, wśród których jest co najmniej jeden rodzic, jeden przyjaciel, kapelan i o ile to możliwe osoba z uposledzeniem umysłowym. Jej członkowie wybierani są ze względu na swą mądrość i dyskrecję. Rada Wspólnoty winna być systematycznie odnawiana.

13. Koordynatora Wspólnoty wybierają jej członkoiwe. Przewodniczy on Radzie Wspólnoty. Jego rolą jest dbanie o jedność i dążenie do niej, prowadzenie, zachęcanie i dawanie ” duchowego pokarmu ” Radzie Wspólnoty i samej wspólnocie. Koordynator Wspólnoty stoi na czele delegacji wspólnotowej w czasie Zgromadzenia Prowincji.

14. Mandat Koordynatora Wspólnoty: 3 lata, może być powtórzony dwukrotnie.

15. Kapelan wspólnoty jest wybierany przez Radę Wspólnoty lub wspólnotę na trzyletnią, powtarzalną kadencję.

Okres próbny i uznanie wspólnoty

16. Grupa, która chce stać się wspólnotą Wiary i Światła, kontaktuje się z Koordynatorem Prowincji położonej najbliżej. Do towarzyszenia grupie w przypadku, gdy odległość od istniejącej prowincji jest za duża, jest wyznaczany Wicekoordynator Międzynarodowy.

17. Gdy spełnione są konieczne warunki, wspólnota rozpoczyna okres próbny. Wtedy wyznaczany jest Tymczasowy Koordynator Wspólnoty na jednoroczną, powtarzalną kadencję. Rola Tymczasowego Koordynatora Wspólnoty jest taka sama jak w przypadku Koordynatora Wspólnoty. Podczas okresu próbnego wspólnota wysyła delegację na Zgromadzenie Prowincji bez prawa głosu.

18. Gdy wspólnota zostaje uznana, towarzyszący wspólnocie Wicekoordynator Prowincji lub Wicekoordynator Międzynarodowy przygotowuje i przeprowadza proces rozeznania i wyboru Koordynatora Wspólnoty.

19. Z chwilą uznania wspólnoty, każdy z jej członków staje się stowarzyszonym członkiem Miedzynarodowego Ruchu Wiara i Swiatło.

Wystąpienie z Wiary i Światła lub prośba o wystąpienie     
20. Uznana wspólnota, która czuje, że jej powołanie nie jest już zgodne z Kartą i Konstytucją „Wiary i Światła” występuje z „Wiary i Światła” po dokonaniu wspólnie z Radą Prowincji refleksji nad powodami jej decyzji oraz sposobem wystąpienia.

21. Rada Prowincji rozwiążewspólnotę, jeśli ta wprost lub nie wprost odmawia przestrzegania Karty  i Konstytucji, lub nie ma woli uczestnictwa w szerszej rodzinie „Wiary i Światła”, lub w finansowym wspieraniu działań ruchu międzynarodowego.

22. Rada Prowincji musi zostać poinformowana o odejściu lub odsunięciu wspólnoty. Wyraża ona swoją opinię w tej kwestii. Jeżeli wspólnota będzie chciała odkryć i określić swoją nową orientację, wówczas Rada Prowincji może udzielić pomocy wspólnocie. W każdym z tych przypadków nie będzie ona nosiła już nazwy „Wiara i Światło”.

 
IV. ORGANIZACJA PROWINCJI
23. Prowincje określa się jako grupy wspólnot. Są one gałęziami międzynarodowej rodziny. Jedna prowincja gromadzi od 15 do 40 uznanych wspólnot. liczba wspólnot przypadających na prowincję jest elastyczna i zależna od czynników kultuowych, językowych i geograficznych. W kraju, w którym jest więcej niż 40 wspólnot, może być kilka prowincji i przeciwnie, wspólnoty z różnych krajów mogą utworzyć prowincję składającą się z krajów, gdzie jest jedynie kilka wspólnot. Rozmiar i skład prowincji są okresowo sprawdzane przez Radę Zarządzającą.

24. Prowincja, w obrebie której znajduje się duża liczba krajów, bądź wspólnot, może chcieć stworzyć lub utrzymać krajowe, bądź regionalne jednostki w celu usprawnienia towarzyszenia wspólnotom i wdrażania w życie działań. te struktury nie stanowią dodatkowego kręgu odpowiedzialności w Wierze i Świetle

25. Prowincje mają status prawny stowarzyszeń. Pomocne, a wręcz konieczne może okazać się to, by w krajach podzielonych na prowincje lub w różnych krajach należących do tej samej prowincji powołać stowarzyszenia, któe by reprezentowały Wiarę i Światło przed władzami cywilnymi, prawnymi lub kościelnymi ( zbieranie funduszy, granty… ). Stowarzyszenia te nie tworzą dodatkowego kręgu w strukturach, Wicekoordynator Międzynarodowy, który towarzyszy prowincji, pomaga jej w organizacji tych stowarzyszeń.

Zgromadzenie Prowincji  ( przedstawicielstwo )

26. Uczestnicy Zgromadzenia Prowincji reprezentują członków wspólnot Wiara i Swiatła w prowincji. Zgromadzenie Prowincji stanowi pierwszy i ostateczny autorytet prowincji, ukazuje doświadczenia wspólnot i ich członków, a także służy wyrażaniu ich obaw oraz wyznacza główne kierunki strategiczne. Wybiera ono Koordynatora Prowincji i przedstawicieli prowincji na Zgromadzenie Ogólne. Zatwierdza również członków Zespołu Nominacyjnego Prowincji.

27. Skład Zgomadzenia Prowincji 
     Każda wspólnota wysyła na Zgromadzenie Prowincji delegację, która najpełniej odzwierciedla członków wspólnoty. W Zgromadzeniu uczestniczą, w miarę możliwości, również osoby  z upośledzeniem umysłowym. Dbamy oto, aby w spotkaniu uczestniczyły osoby z upośledzeniem umysłowym. Każda delegacjauznanej wspólnoty ma jeden głos na Zgromadzeniu. Koordynator Prowincji, Wicekoordynatorzy i Kapelan Prowincji są również członkami Zgromadzenia z prawem głosu. Zapraszany jest również Wicekoordynator Międzynarodowy, który towarzyszy prowincji, ale bez prawa głosu.

28. Częstotliwość spotkań
Zgromadzenie Prowincji odbywa się co 4 lata pomiędzy Zgromadzeniami Ogólnymi.

Rada Prowincji  ( przewodzenie )

29. Rada Prowincji, kierowana przez Koordynatora Prowincji, koordynuje realizowanie zadań wyznaczonych przez Zgromadzenie Prowincji oraz zarządza ruchem w prowincji Przy wsparciu towarzyszącego Wicekoordynatora MIędzynarodowego dba o to, aby koordynatorzy wspólnot byli wybierani zgodnie z dychem ruchu, aby otrzymali odpowiednią formację do pełnienia swej misji i wsparcie wraz z towarzyszeniem w ich misji. Rada Prowincji wskazuje także Wicekoordynatorów Prowincji z listy przygotowanej przez Zespół Nominacyjny lub przez wspólnoty. Rada Prowincji określa program Zgromadzenia Prowincji, liczbę delegatów z każdej ae wspólnot oraz liczbę zaproszonych gości.

30. Skład Rady Prowincji: Koordynator Prowincji, Wicekoordynatorzy Prowincji, Kapelan

Prowincji i Skarbnik Prowincji.
Można dołączyć dwóch członków, aby jak najlepiej reprezentować prowincję. Jeśli jest taka potrzeba, to w spotkaniach Rady Prowincji mogą uczestniczyć kierujący Zespołami Zadaniowymi w prowincji, bez prawa głosu.

31.Częstotliwość spotkań Rady Prowincji
     Rada Prowincji spotyka się, jeśli jest to możliwe, dwa razy w roku.

32.   Do realizacji swych zadań Rada Prowincji powołuje Zespoły Zadaniowe, które organizują i realizują działania dla dobra wspólnot.

33.   Koordynator Prowincji: kieruje Radą Prowincji i nawiązuje kontakty z innymi Koordynatorami Prowincji, przewodzi delegacji prowincji na Walne Zgromadzenie i uczestniczy w Radzie Koordynatorów. Może być zapraszany do towarzyszenia wspólnotom, aby dbać o życie w duchu „Wiary i Światła” na poziomie prowincji i w wymiarze międzynarodowym.

34. Przeprowadzenie wyborów.
Zespół Nominacyjny Prowincji z pomocą towarzyszącego prowincji Wicekoordynatora Międzynarodowego konsultuje się ze wspólnotami i przygotowujelistę nazwisk dla Zgromadzenia Prowincji, a ono wybiera Koordynatora Prowincji.Wicekoordynator Międzynarodowy lub jego przedstawiciel przewodzi wyborom. W wyjątkowym przypadku, kiedy Koordynator musi być zmieniony w trakcie swojej kadencji, Wicekoordynator Międzynarodowy po konsultacjachze wspólnotami ustanawia Tymczasowego Koordynatora Prowincji.

35. Mandat Koordynatora Prowincji trwa 4 lata i może być odnawialny dwa razy.

36. Wicekoordynatorzy Prowincji (jeden na 6 do 8 wspólnot) towarzyszą, wspierają i pomagają Koordynatorom  Wspólnot i Tymczasowym Koordynatorom Wspólnot w pełnieniu ich obowiązków. Odwiedzają każdą wspólnotę, której towarzyszą, co najmniej raz w trakcie swego mandatu. Oni również tworzą więzi między wspólnotami poprzez proponowanie i wspieranie spotkań i działań międzywspólnotowych (np. formacji).

37. Sposób mianowania Wicekoordynatorów Prowincji.
    1. Zespół Nominacyjny Prowincji lub Wicekoordynator Międzynarodowy towarzyszący prowincji konsultują się ze wspólnotami i przedstawiają listę nazwisk kandydatów.
2.  Po rozeznaniu oraz przy pomocy Wicekoordynatora Międzynarodowego Rada Prowincji wskazuje Wicekoordynatorów Prowincji lub przeprowadzane są wybory przez Zgromadzenie Prowincji
38. Mandat Wicekoordynatorów Prowincji:  4 lata, odnawialny dwa razy.

39.   Kapelana Prowincji wybiera Rada Prowincji na okres 3 lat, powtarzalny dwa razy. Jeśli Rada Prowincji uzna to za konieczne, wybór winien zostać zatwierdzony przez kompetentną władzę w hierarchii kościelnej.

40.   Miejscowe warunki mogą utrudnić wybór Kapelana Prowincji. Rada Prowincji z pomocą Wicekoordynatora Międzynarodowego, który towarzyszy prowincji, powinna wówczas znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

41.   Skarbnik Prowincji mianowanyjest przez Radę Prowincji. Z upoważnienia Rady Prowincji ma on obowiązek zarządzać finansami i pomagać znaleźć środki potrzebne do działań na różnych poziomach organizacji „Wiary i Światła”. Bierze udział w spotkaniach Rady Prowincji, poświęconych finansom bez prawa głosu.

Spotkanie Prowincji (dawanie życia).
42.   Spotkanie Prowincji ma miejsce co drugi rok, albo co roku, jeśli to możliwe. Rada Prowincji przygotowuje i prowadzi spotkanie. Podczas tego spotkania, Koordynatorzy Wspólnot mają okazję do dzielenia się, refleksji i formacji, aby pogłębić swą wiarę w Boga i swoje oddanie duchowi Karty. Czas ten jest również okazją do świętowania, dzięki czemu tworzy się wspólnota prowincji. Jeśli to możliwe, członkowie wspólnot również są zapraszani na Spotkanie Prowincji.

43. Wicekoordynator Międzynarodowy, który towarzyszy prowincji, jest zapraszany na Spotkania Prowincji. Jeśli nie może przybyć, może wysłać przedstawiciela.

 
Tworzenie nowych prowincji.
44.   Kiedy liczba wspólnot w prowincji osiągnie pięćdziesiąt lub więcej, gdy odległości są zbytwielkie, albo dla innych ważnychpowodów – Rada Prowincji może prosić, żeby prowincja została podzielona na dwie prowincje i przygotowuje propozycje dla Rady Zarządzającej. Prośba jest wysyłana, za pośrednictwem Koordynatora Międzynarodowego, do Rady Zarządzającej, która podejmuje decyzję. Jedna lub obydwie nowe prowincje mogą otrzymać status prowincji uznanych, jeśli spełniają kryteria.
 
Dopuszczenie prowincji do okresu próbnego i uznania.
45.   W rejonach, gdzie ruch dopiero powstaje, i gdzie jest przynajmniej 7 do 10 uznanychwspólnot, towarzyszący Wicekoordynator Międzynarodowy może poprosić o pozwolenie powołania, na okres próbny, nowej prowincji.

46
.   Prośba jest wysyłana, za pośrednictwem Koordynatora Międzynarodowego, do Rady Zarządzającej, która podejmuje decyzję. Gdy decyzja jest pozytywna, Rada Zarządzająca mianuje Tymczasowego Koordynatora Prowincji z mandatem odnawialnym na jeden rok. Ten Tymczasowy Koordynator Prowincji powołuje i kieruje Tymczasową Radą Prowincji złożoną z Koordynatorów Wspólnot. Tymczasowy Koordynator Prowincji ma taką samą rolę jak Koordynator Prowincji. Prowincje w okresie próbnym nie mają prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia.
47.   Prowincja zostaje uznana, gdy spełnia warunki określone przez Radę Zarządzającą. Gdy prowincja zostanie uznana, towarzyszący Wicekoordynator Międzynarodowy przygotowuje i kieruje procesem rozeznania i wyboru Koordynatora Prowincji.
 
V. ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWA
 
Zgromadzenie Generalne (przedstawicielstwo).
48.   Uczestnicy Zgromadzenia Generalnego reprezentują członków Ruchu „Wiara i Światło” z całego świata. Zgromadzenie Generalne jest pierwszą i ostateczną władzą w ruchu, odzwierciedla ono doświadczenie ruchu i jego troski,  ustanawia główne kierunki strategiczne. Rozeznaje i wybiera następujących członków zarządu: Prezydenta, Wiceprezydenta, Skarbnika Międzynarodowego, Koordynatora Międzynarodowego i dwóch innych członków. Zatwierdza również członków Międzynarodowego Zespołu Nominacyjnego.

49. Skład i prawa wyborcze Zgromadzenia Generalnego.
Każda prowincja wysyła na Zgromadzenie Generalne delegację, która reprezentuje, na ile to możliwe, skład prowincji oraz uwzględnia, w miarę możliwości, udział osób z upośledzeniem umysłowym. Każda delegacja z uznanej prowincji ma jeden głos podczas tego Zgromadzenia. W Zgromadzeniu uczestniczą również z prawamiwyborczymi członkowie Rady Zarządzającej oraz Wicekoordynatorzy Międzynarodowi. Sekretarz Generalny uczestniczy w Zgromadzeniu, ale nie posiada prawa głosu.

50. Rada Zarządzająca decyduje o programie Zgromadzenia Generalnego, o liczbie delegatów z każdej prowincji i o liczbie zaproszonych gości.

51. Częstotliwość spotkań Zgromadzenia Generalnego.
Zgromadzenie Generalne ma miejsce zazwyczaj podczas spotkania międzynarodowego i odbywa się co 5 lat.


Spotkanie Międzynarodowe
(dawanie życia).

52.   Spotkanie Międzynarodowe jest organizowane przez Radę Zarządzającą co najmniej raz na 5 lat. Jest to czas refleksji i dzielenia, uczestnicy mają możliwość pogłębić swoje oddanie duchowi Karty. Ten czas pogłębiania i odnowienia jest również okazją do formacji i świętowania, podczas którego tworzy się prawdziwa międzynarodowa wspólnota.

Rada Zarządzająca (zarządzanie)

53.   Rada Zarządzająca działa zgodnie z głównymi kierunkami strategicznymi, ustanowionymi na Zgromadzeniu Generalnym, zarządza ruchem we wszystkich dziedzinach, powierzona jej jest misja i wizja „Wiary i Światła”. Przekazuje ona Radzie Koordynującej koordynację ruchu. Rada Zarządzająca powołuje Zespoły Zadaniowe do realizowania projektów na poziomie międzynarodowym. Zatwierdza listę cech i umiejętności, jakie powinni posiadać Koordynatorzy i Wicekoordynatorzy.

54.   Z rekomendacji Koordynatora Międzynarodowego Rada Zarządzająca okresowo kontroluje wielkość i skład prowincji, wyraża zgodę na utworzenie nowych prowincji według potrzeb i zgodnie z rozwojem „Wiary i Światła” na świecie, powołujetakże Tymczasowego Koordynatora Prowincji dla nowej prowincji.

55.   Zatwierdza i publikuje wszystkie dokumenty i broszury uznane za konieczne do właściwego funkcjonowania międzynarodowego ruchu.

56.   Kompetencje Rady Zarządzającej zgodne są z francuskim prawem dla stowarzyszeń.

57. Skład Rady Zarządzającej: Prezydent, Wiceprezydent, Kapelan Międzynarodowy, Koordynator Międzynarodowy, Skarbnik Międzynarodowy oraz dwóch innych członków.Sekretarz Generalny bierze udział w spotkaniach Rady Zarządzającej bez prawa głosu. Skład Rady Zarządzającej odzwierciedla międzynarodowość i różnorodność ruchu. W miarę potrzeb w niektórych posiedzeniach biorą udział, bez prawa głosu, szefowie Międzynarodowych Zespołów Zadaniowych oraz Wicekoordynatorzy Międzynarodowi.

58. Sposób wyboru Rady Zarządzającej.
Międzynarodowy Zespół Nominacyjny konsultuje sięz prowincjami i przedstawia listę nazwisk Zgromadzeniu Generalnemu, które wybiera Prezydenta, Wiceprezydenta, Skarbnika Międzynarodowego i
dwóch innych członków.

59. Częstotliwość spotkań Rady Zarządzającej: co najmniej dwa razy w roku.

60.   Prezydent kieruje Radą Zarządzającą i prawnie reprezentuje stowarzyszenie. W wypadku nierozwiązanego konfliktu lub niemożliwości osiągnięcia konsensusu, do niego kieruje sięapelację. Wiceprezydent zastępuje Prezydenta, gdy ten nie jest dostępny.

61. Mandat Prezydenta i Rady Zarządzającej: 5 lat, odnawialny raz.

62.   Kapelana Międzynarodowego wybiera Rada Zarządzająca na okres   5 lat, odnawialne raz.

63.   Skarbnik Międzynarodowyodpowiada za zarządzanie finansami z mocy autorytetu Prezydenta oraz pomaga w znalezieniu koniecznych funduszy dla życia Stowarzyszenia Międzynarodowego.

64.   Rada Zarządzająca mianuje Generalnego Sekretarza. Jego misja jest określona przez Radę Zarządzającą.

Rada Koordynatorów oraz Zespół Koordynujący (dawanie życia).

65.   Rada Koordynatorów pod przewodnictwem Międzynarodowego Koordynatoradaje życieruchowi. Jej rolą jest dzielenia się Koordynatorów doświadczeniem życia „Wiary i Światła” w celu wspólnego poszukiwania woli Bożej dla ruchu oraz służenia osobom z upośledzeniem umysłowym i wspólnotom w duchu Karty. Rada Koordynatorówstwarza możliwość wzajemnego wspierania się oraz formacji dla koordynatorów prowincji. W czasie spotkań Rady jest czas na refleksję, koordynatorzy mają możliwość pogłębienia rozumienia celów „Wiary i Światła” oraz sposobów funkcjonowania ruchu. Jest to także czas na tworzenie prawdziwej wspólnoty międzynarodowej.

66. Skład Rady Koordynatorów: Koordynator Międzynarodowy, Koordynatorzy Prowincji, Wicekoordynatorzy Międzynarodowi, Kapelan Międzynarodowy.

67. Częstotliwość spotkań Rady Koordynatorów. Przynajmniej raz przed Zgromadzeniem Generalnym.

68.   Koordynator Międzynarodowy, Kapelan Międzynarodowy, Wicekoordynatorzy Międzynarodowi tworzą Zespół Koordynujący. Zespół wsłuchuje się w potrzeby różnych prowincji i odpowiadana nie w najlepszy sposób, według swoich możliwości. Zapewnia, by odpowiedzialni w ruchu byli wybierani po dokonaniu rozeznania, w zgodzie z duchem ruchu, aby otrzymali stosowną formację do wypełnienia swojej misji oraz by otrzymali wsparcie i towarzyszenie podczas realizacji misji. Zespół Koordynujący utrzymuje więzi z oficjalnymi przedstawicielami różnych kościołów, by informować je o życiu „Wiary i Światła” i otrzymywać wsparcie i kierownictwo duchowe z ich strony.

69. Częstotliwość spotkań Zespołu Koordynującego: przynajmniej raz w roku.

70. Odpowiedzialność Zespołu Koordynującego.

Pomiędzy Zgromadzeniami Generalnymi Zespół Koordynujący odpowiada przed Radą Zarządzającą.

71.   Koordynator Międzynarodowykieruje Radą Koordynatoróworaz Zespołem Koordynującym. Winien troszczyć się o wzrost duchowy „Wiary i Światła” zgodnie z wolą Bożą oraz dla dobra wszystkich członków, zwłaszcza osób z upośledzeniem umysłowym, które są w sercu naszego ruchu. Otrzymuje zaproszenia na Spotkania Prowincji oraz Zgromadzenia, by wspierać duchowo międzynarodową rodzinę „Wiary i Światła”.

72. Sposób wyboru Koordynatora Międzynarodowego.

Międzynarodowy Zespół Nominacyjny konsultuje z prowincjami i przedstawia Zgromadzeniu  Generalnemu kandydatów, które  dokonuje wyboru Koordynatora. Prezydent,lub jego delegat, lub członek Zespołu Nominacyjnego kieruje wyborami.

73. Mandat Koordynatora Międzynarodowego: 5 lat, odnawialny raz.

74.  Wicekoordynatorzy Międzynarodowi. Główną rolą Wicekoordynatorów Międzynarodowych jest towarzyszenie, zachęcaniei wspieranie Koordynatorów Prowincji w ich odpowiedzialności. Odwiedzają każdą z prowincji podczas swojej odpowiedzialności co najmniej jeden raz. Zachęcają do solidarności i tworzenia więzi pomiędzy prowincjami przez proponowanie i wspieranie Zgromadzeń pomiędzy prowincjami ( podobnych do formacji).

75. Sposób nominowania Wicekoordynatorów Międzynarodowych.
Międzynarodowy Zespół Nominacyjnyzasięga rady w prowincjach i przedstawia listę kandydatów  Koordynatorowi  Międzynarodowemu, który zgłasza propozycję wyboru Wicekoordynatorów  Międzynarodowychdo Rady Zarządzającej. Rada  Zarządzająca nominujeWicekoordynatorów Międzynarodowych.

76. Mandat Wicekoordynatorów Międzynarodowych: 5 lat, odnawialny raz.

 
VI. USUNIĘCIE Z URZĘDU LUB REZYGNACJA
 
77. Można prosić o usunięcie z urzędu(lub rezygnację) Koordynatora lub Wicekoordynatora, jeśli doszło do ustania zwykłej komunikacji lub udziału w życiu ruchu przez dłuższy okres czasu ze względu na brak dostępności, kompetencji lub innych poważnych trudności. Po konsultacji ze wspólnotą/członkami Rady Prowincji, Wicekoordynator, który towarzyszy wspólnocie/ prowincji zwraca się z prośbą do Rady Prowincji(w przypadku wspólnoty) lub do Rady Zarządzającej(w przypadku prowincji). Rada Prowincjilub Rada Zarządzającazasięga najpierw opinii Koordynatorów lub odpowiedzialnych, pochodzących z zainteresowanych obszarów przed podjęciem ostatecznej decyzji.
VII. ZESPOŁY NA POZIOMIE PROWINCJI I MIĘDZYNARODOWYM
 
Zespoły Nominacyjne
 
78.        Zespoły Nominacyjne na poziomie międzynarodowym i prowincji pełnią funkcję zasięganiarady we wspólnotach/prowincji oraz kierowania procesem rozeznawania przy określaniu właściwych ludzi, którzy mają być wybrani do pełnienia posługi odpowiedzialności. Rada Zarządzająca określa profil dla Zespołów Nominacyjnych na poziomie prowincji i międzynarodowym.
79.       Zespół Nominacyjny na poziomie międzynarodowym określa cechy charakterystyczne oraz wymagane umiejętności dla Koordynatorów i Wicekoordynatorów na poziomie prowincji i poziomie międzynarodowym. Rada Zarządzająca przyjmuje te wytyczne.

80.   Zadaniem Zespołu Nominacyjnego nie jest wybieranie lub wskazywanie kandydata, aleposzukiwanie najbardziej odpowiednich kandydatów, przyjmowanie kandydatur ze wspólnot lub prowincji, analizowanie tych kandydatur zgodnie z cechami charakteru i umiejętnościami, określonymi przez Radę Zarządzająca. Zespół Nominacyjnyprzedstawia listę kandydatów do podjęcia decyzji przez Zgromadzeniew przypadku wyboru Koordynatora, a w przypadku wyboru Wicekoordynatorów podanie listy do Koordynatora w celu dokonania wyboru.

81.   Członków Zespołu Nominacyjnego proponują Zgromadzeniu Rada Zarządzająca i Rada Prowincji. Zgromadzenie przyjmuje kandydatury, a ich kadencja na poziomie międzynarodowym trwa pięć lat, natomiast na poziomie prowincji – 4 lata. W obydwu przypadkach mandat odnawialny jest raz.

Zespoły Zadaniowe (dawanie życia).

82.   Celem Zespołów Zadaniowych, zajmujących się realizacją projektów,jest umiejętne kierowanie wszelkiego rodzaju projektami takimi jak: Drogowskazy, pielgrzymki, zarządzanie finansami, zgromadzenie generalne, komunikacja i relacje na zewnątrz, akcje finansowe oraz inne.

83.   Zespoły Zadaniowe do realizacji projektów są zatwierdzane przez Radę Zarządzającą na poziomie międzynarodowym, a na poziomie prowincji – przez Radę Prowincji. Zespoły te odpowiadają przed Radą Zarządzająca/Radą Prowincji, działają z mandatu Rady Zarządzającej/Rady Prowincji oraz są im podległe.

84.   Zespół Zadaniowy istnieje przez określony czas (do chwili ukończenia zadania). Mandat powierzony temu zespołowi, na początku misji, określa jej cel, uzgodnione środki oraz termin jej ukończenia.

85.   Zespoły Zadaniowe na poziomie prowincji utrzymują więzi ze swoimi odpowiednikami na poziomie międzynarodowym.

 
VIII. PRZYJĘCIE KONSTYTUCJI 

86.   Zgromadzenie Generalne przyjmuje Konstytucję większością 75 % głosów. Poprawki są proponowane przez Radę Zarządzającąoraz przyjmowane do przedstawienia przy takiej samej liczbie głosów.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Konstytucja została przedstawiona na Zgromadzeniu Generalnym w październiku 1980 (w Lourdes). Została przyjęta na okres próbny do przemyślenia i zmian przez Koordynatorów Krajowych wynoszący 1 rok. Konstytucja została jednomyślnie przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w 1982 (Wetherby, Anglia). Kolejne poprawki były przyjmowane przez Zgromadzenia Generalne w 1984 (Rzym), 1986 (San Domingo), 1990 (Edynburg), 1994 (Warszawa), 1998 (Quebec), 2002 (Rzym), 2008 (Lourdes )